Ordinær generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 17/01/2019
12:00

Sted
Gorrissen Federspiel

Kategori


I henhold til § 7, stk. 1, i AffK’s vedtægter indkaldes herved til ordinær generalforsamling den 17. januar 2019, kl. 12.00 hos Gorrissen Federspiel, Axel Torv 2, 1609 København V.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingentet for det følgende foreningsår, jf. §12.

5. Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 5

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af eventuelle suppleanter

8. Valg af 2 revisorer

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt.

Forslag til fremsættelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen og skal senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig i almindelig kontortid på bestyrelsesmedlemmernes kontorer eller på det kontor, hvor foreningen har sin adresse.

Kun medlemmer, der kan dokumentere at være ajour med kontingentbetalingen, har stemmeret på generalforsamlingen. Stemme skal afgives ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen vælger en dirigent og en referent. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Referenten udfærdiger et protokollat over forhandlingerne på generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten.

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpel majoritet, bortset fra beslutning om vedtægtsændringer og om foreningens ophævelse.

Valg af bestyrelse og revisorer sker ved skriftlig afstemning. Overstiger antallet af kandidater til bestyrelsen ikke antallet af bestyrelsesposter fastsat i henhold til § 8, nr. 5, eller overstiger antallet af kandidater til posterne som revisorer ikke 2, sker afstemning ved håndsoprækning. I andre anliggender finder skriftlig afstemning kun sted, når dirigenten eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer fordrer dette.

 

På vegne af bestyrelsen i AffK

Sara Langebæk Gaarmann