Om foreningen

Foreningen har eksisteret siden 1992 og er for alle advokatfuldmægtige og yngre advokater i Storkøbenhavn. Medlemstallet har i de seneste år ligget over 300 medlemmer.

Foreningen er upolitisk. Foreningens formål er at holde medlemmerne opdaterede om relevante faglige emner og samtidigt skabe et netværk blandt advokatfuldmægtige og unge advokater i København.

Dette gøres ved at afholde faglige arrangementer om spændende og relevante emner og i løbet af året at afholde en række fredagsbarer for medlemmerne. Dertil kommer der årlige sommerfest.

 

Privatlivpolitik

1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES OM DIG, FORMÅLET HERMED OG RETSGRUNDLAGET HERFOR
1.1 Almindelige personoplysninger
Som led i administrationen af medlemmerne hos Advokatfuldmægtigforeningen i København behandles der bl.a. føl-gende almindelige personoplysninger om dig: navn, email og stillingsbetegnelse.

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger (såsom navn, email, stillingsbetegnelse mv.) kan ske, hvis behandlingen bl.a. er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor vores interesse anses for at overstige hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder (den såkaldte interesseafvejningsregel), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
Det bemærkes, at foreningens formål er at holde medlemmerne opdaterede om relevante faglige emner og samtidigt skabe et netværk blandt advokatfuldmægtige og unge advokater i København. Behandlingen af dine almindelige personoplysninger anses for nødvendig hertil.

2. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi har antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af os. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af os for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af os. Databehandlerne kan f.eks. være udbyder af hjemmeside.

3. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE
Dine personoplysninger overføres ikke til et tredjeland uden for EU/EØS.

4. PERIODE FOR OPBEVARING
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, her-under i den tid du er medlem hos os. Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt inden for et år efter, at du har opsagt dit medlemsskab.

5. DINE RETTIGHEDER
Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder.

5.1 Retten til indsigt
Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af kopi af, de personoplysninger, som vi behandler om dig og i den forbindelse også ret til at modtage information om:

  • Formålet med behandlingen,
  • Kategorierne af personoplysninger,
  • Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for        overførslen,
  • Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne,
  • Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger,
  • Retten til at klage til Datatilsynet,
  • Hvorfra dine personoplysninger stammer, og
  • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, og i den forbindelse minimum oplysninger om logikken her i samt betydning og de forventede konsekvenser heraf.

5.2 Retten til berigtigelse
Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

5.3 Retten til sletning
Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, eksempelvis hvis be-handlingen er baseret på dit udtrykkelige, og du trækker samtykket tilbage.

5.4 Retten til begrænsning
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

5.5 Retten til dataportabilitet
Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virk-somhed, hvis dette er teknisk muligt.

5.6 Retten til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

5.7 Retten til ikke at være genstand for automatiske afgørelser
Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, her-under profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

5.8 Ret til tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

6. SPØRGSMÅL OG KLAGE
Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, ønsker du at udøve en af ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte Anna Haldbo Michelsen på: anhm@kromannreumert.com og/eller +45 61 20 35 40. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

7. ÆNDRINGER TIL DATABESKYTTELSESPOLITIKKEN
Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret. Visse ændrin-ger kan kommunikeres direkte til dig pr. e-mail og det kan forekomme, at du bliver anmodet om at acceptere evt. væsent-lige ændringer.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken:
3. marts 2019